rhy.fi
Kesäkokous
MUNTEEN METSÄSTYSEURA ry KESÄKOKOUS 2022
PÖYTÄKIRJA
Aika: 14.8.2022 klo 12.00
Paikka: Seuran maja
Läsnä: 28 seuran jäsentä (osanottajaluettelo)
Aki Munne poistui kokouksesta kohdan 4§ aikana
1§ KOKOUKSEN AVAUS:
Puheenjohtaja Jani Laari avasi kokouksen.
2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:
- puheenjohtajaksi valittiin Jani Laari
- sihteeriksi valittiin Pasi Laari
- pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin
Harri Huhtiniemi ja Harri Pienmunne
3§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS:
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
4§ HIRVIJAHTIASIAT:
- Hirvijahdin aloittaminen:
- Aloitetaan 15.10.2022, kokoontuminen majalle klo 7.00.
Ampujien luvat tarkastetaan hirvipalaverissa tai aamulla ennen jahtia.
Ampuja on velvollinen näyttämään luvat jahtipäällikölle
Jahtipäällikkö päättää jatkossa toteutettavat hirvijahtipäivät
ja ilmoittaa ne seuran WhatsApp ryhmässä. Ns. yleisinä
metsästyspäivinä käytetään pääasiassa metsästyskauden
viikonvaihteita (la-su)
- Hirvijahdin maastojen käyttö:
Jahtipäällikkö päättää maastojen käytöstä.
- Hirvijahdin päätöksentekoprosessi / johtokunnan rooli:
Hirvijahdin toteuttamisessa noudatetaan tämän kokouksen päätöksiä /
linjauksia
Johtokunta tekee hirvijahdin aikana hirvitilanteen välitarkastelun
(alustavasti noin marraskuun puolivälissä KAS1 välitarkastelun jälkeen)
Tämän jälkeen johtokunta päättää hirvijahdin jatkamisesta, sekä
päättämisestä (miten ja milloin)
Lisäksi johtokunta vastaa hirvijahdin päätökseen liittyvistä ilmoituksista
esim. jäljelle jäävä hirvikanta-arvio, sekä haettavasta lupamäärästä 2023
- Yhteistoiminta naapuriseurojen kanssa / yhteisluvassa, ml. raja-alueilla
toimiminen
Jahtipäällikkö hoitaa kaikkea yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa.
Jahtipäällikkö tekee ko. asioihin liittyvät päätökset
- Hirvikoirien harjoittamien / kouluttaminen
Koirien käyttö on mahdollista ns. yleisinä metsästyspäivinä heti
hirvijahdin aloittamisesta lähtien.
Viikolla tapahtuva jahti suoritetaan 26.10.2022. Tämän jälkeen
mahdollisia viikolla tapahtuvia jahteja suoritetaan harkinnan mukaan.
2
- Hirvipalaveri 1.10.2022 klo 9.00 seuran majalla
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille, mutta erityisesti
hirvijahdin johtohenkilöille ja ampujille, koska siinä suunnitellaan
alustavasti, miten hirvijahtia tullaan toteuttamaan (hahmotellaan myös
alustavasti jahtipäiviä). Lisäksi kerrotaan hirvitalousalueen ja rhy:n
ohjeistus tulevaan syksyyn, sekä käydään läpi tärkeimpiä
turvallisuusasioita.
- Valkohäntäpeuran metsästys
Yhteislupa-alueelle myönnetty 12 lupaa. Yhteislupa on alustavasti
ohjeistanut metsästyksen seuraavasti:
- 4 lupaa käytettävissä 1.11.2022 asti ja sen jälkeen loput
- jokainen metsästäjä on velvollinen seuraamaan lupatilanteen oma
riistassa ennen jahtiin lähtöä
- yhteisluvanhaltijalle heti ilmoitus kaadon tapahduttua
- viimeisten 4 luvan osalta on lupa pyydettävä yhteisluvanhaltijalta
puhelimitse
Päätettiin seuran toimesta rajoittaa edellä olevaa yhteisluvan
metsästysohjetta seuraavasti:
- 1.9.2022 – 1.10.2022 on mahdollista metsästää 1 peura
- 1.10.2022 jälkeen alueella tapahtuvan metsästyksen jatkamisesta
päättää johtokunta
Tehdään seuran oma menettelytapaohje, joka lähetetään oma riista
portaalissa seuran henkilöille. Muistutetaan valikoivan metsästyksen
periaatteista sekä riistakannan huomioimisesta.
Vasan hinnaksi päätettiin 80,- ja aikuisen
hinnaksi 150,-, jonka kaataja tilittää seuralle
- Metsäkauriin metsästys
Valikoiva metsästys kestävän verotuksen periaatteella
Jäsen voi ampua yhden kauriin kauden aikana
Metsästäjä on velvollinen heti ilmoittamaan seuran WhatsApp ryhmässä
metsäkauriin kaadosta, sekä huolehtii Oma-riistaan tarvittavat merkinnät
- Hirvien myynti
Päätettiin, että hirviä ei myydä.
- Kuljetukset
Pentti Laari hoitaa kuljetukset, korvaus kesäkokouksen
1997 mukaisesti. Varamies Ossi Inkilä. Ajomiesten
kuljetus Tenho Hyypiä. Tenholle kuljetusten korvaus kuten
Pentti Laarille.
Valittiin seuran toimihenkilöt hirvijahtiin;
- Jahtipäällikkö Petri Inkilä
- Päällikön ensimmäisenä varamiehenä Jani Laari
- Varapäälliköt Jani Laari, Pentti Inkilä, Esko Rötkö, Harri Huhtiniemi,
Ilpo Inkilä, Mika Rötkö ja Anni Simola
- Ajopäälliköt Ossi Inkilä, Pekka Laari, Ari Kaasalainen ja Pasi Laari
- Nylkymiehet Päällikkönä Asko Laari ja hän pyytää tarvittavan
lisämiehityksen paikallaolijoista
- Lihankäsittely:
-- leikkaus Hoidetaan omin voimin
-- lihamylly Käytetään omaa myllyä mahdollisuuksien mukaisesti
- Ym. Käytössä 8,5 lupaa
Pöyryn Erä/ Antti Mönkkönen on toiminut yhteisluvan
hakijana
3
Tehtyjä talkootöitä ei korvata hirvenlihalla.
Maanomistajille, jotka eivät syksyn jahdissa saa
hirvenlihaa, toimitetaan lihapala seuran toimesta.
Osallistutaan nahkakeräykseen.
Ampuja on velvoitettu toimittaan nahan niiden
keräyspaikalle Taavetin Ampumaradalla.
Vuoden 2023 MEJÄ kokeita varten pyritään varaamaan
hirven verta ja jauhelihaa.
Ulkopuolinen vieras voi osallistua seuran hirvijahtiin
50,- / metsästyspäivä ja mahdollisesta saalista normaali
lihaosuusmaksu. Vieras voi osallistua myös ampujana
jahtiin siihen liittyvien edellytyksien ollessa kunnossa.
5§ PIENRIISTAN RAUHOITUS:
Suositellaan, että hirvijahtipäivinä ei pienriistaa metsästetä alueilla, joissa hirviä
metsästetään. Jahtipäällikkö hoitaa tiedottamisen.
6§ SAALISKIINTIÖT:
Pienriistalle ei asetettu saaliskiintiöitä. Metsästetään kohtuudella ja harkiten.
7§ RUOKINTA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUS- JA HOITO:
- Hernotko (heinähäkki) Seppo Niemi ja Tenho Hyypiä
- Saravuori (heinähäkki) Juhani Laari
- Suursuo Pekka Simola ja Ilpo Inkilä
- Riistapellot: Lasnotko n. 1,5 ha, Hauan onni 1,44 ha, Puteli 1,0 ha
8§ METSÄSTYSKOIRIEN KÄYTTÖ:
Koiran omistajat ilmoittavat koiran harjoittamisen tai koiralla tapahtuvan
metsästyksen aloittamisen, sekä paikan seuran WhatsApp ryhmässä.
Jahtipäällikkö koordinoi myös seuran maastojen käytön mahdollisiin koirakokeisiin ja
tiedottaa niistä seuran WhatsApp ryhmässä.
Jahtipäällikkö järjestää maavaihdoista neuvottelutilaisuuden LMS/ Viuhkolan
hirviryhmän edustajien kanssa Taavetin ampumaradalla 30.8.2022 klo 17.00.
9§ SUURPETOJEN METSÄSTYS 2022—2023:
Seura on mukana Keski-Kymen suurpetojen yhteismetsästysalueessa.
Karhun metsästyslupia on 4 kpl käytettävissä.
Pohjoisella lupa-alueella voi metsästää kaksi (2) karhua ja eteläisellä lupa-alueella
kuusi (2) karhua.
Mahdolliset ilvesluvat tulevat myöhemmin syksyllä.
Seuran yhteyshenkilönä toimii Pekka Simola.
Kaikki suurpetojen metsästyksestä kiinnostuneet ilmoittautuvat perustettuun
WhatsApp ryhmään, josta saa tiedot karhun, sekä myöhemmin ilveksen pyyntiluvista
ja metsästystapahtumista Keski-Kymen alueella.
10§ KILPAILUT:
Seuran ampumamestaruuskilpailut Rhy:n radalla 10.9.2022 klo 09.00
Pohjois-Luumäen sarvesta kilpaillaan samoin 10.9.2022 klo 09.00 (KMS)
Riistanhoitoyhdistyksen ampumamestaruuskilpailut, sekä Joken Malja kilpailu
27.8.2022 klo 9.00
Onkikilpailut pidettiin 13.8.2022 Lennuksella (Kokkokalliolla). Kilpailuun
osallistui 15 osanottajaa.
4
11§ TALKOOT, RAIVAUS YM:
Talkoot 1.10.2022 klo 09.00
- polttopuiden tekoa
- passipaikkojen merkitsemistä
- raivausta??
12§ HIRVIPEIJAISET:
- Päätettiin järjestää peijaiset majalla 29.10.2022 klo 13.00.
-- Kutsutaan maanomistajat, naapuriseurojen edustajat sekä seuran jäsenet
-- Sami Rounelalta on saatu 550,- tarjous hirvikeitosta 100 henkilölle.
--- teltta, pöydät ja tuolit veloitetaan erikseen
13§ JÄSENASIAT:
- Ei jäsenasioita
14§ SEURAN NETTISIVUT
- Päätettiin hankkia seuralle uudet nettisivut Kaakon Nettipalveluilta
hintaan 75,- / vuosi
15§ MUUT ESILLE TULLEET ASIAT:
- Jari Nissinen lupasi lahjoittaa omistamansa kevytrakenteisen teltan seuran
käyttöön
- Jahtipäällikkö Petri Inkilä matkalla 8.—15.11.2002 välisenä aikana
- Ari Häärä on luovuttanut kahdet isänsä Kauko Häärän ampumien
hirven sarvet seuralle
- Tiistai ammunnat jatkuvat 16.8.2022 klo 17.00 Taavetin Ampumaradalla
16§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja Jani Laari päätti kokouksen klo 13.53
Pöytäkirjan vakuudeksi: Jani Laari Pasi Laari
puheenjohtaja. sihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Harri Huhtiniemi Harri Pienmunne
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua