rhy.fi
Talvikokous
MUNTEEN METSÄSTYSEURA RY TALVIKOKOUS
PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.2.2022 klo 15.00—17.01
Paikka: Viuhkolan koulu
Läsnä: 28 seuran jäsentä (liite 1)

1§ Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja Jani Laari avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen järjestäytyminen:
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lahtela.
Sihteeriksi valittiin Pasi Laari.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tenho Hyypiä ja Ilpo Inkilä
Ääntenlaskijoiksi valittiin Ossi Inkilä ja Harri Pienmunne.

3§ Kokouksen päätösvaltaisuus:
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2).

5§ Toimintakertomus vuodelta 2021:
Pasi Laari esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liite 3).
Hyväksyttiin toimintakertomus sellaisenaan.

6§ Tilikertomus vuodelta 2021
Pasi Laari esitteli tilikertomuksen vuodelta 2021 (liite 4).
Hyväksyttiin tilikertomus sellaisenaan.

7§ Seppo Lahtela luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).
Myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2021.

8§ Pasi Laari esitteli toiminta (liite 6) ja taloussuunnitelman
vuodelle 2022 (liite 7).
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen päätettiin;
- Liittymismaksu 500,-
- Jäsenmaksu (varsinainen jäsen) 45,-
- Jahti-Lehti 20,-
- Puheenjohtajan kulukorvaus 200,-/ toimikausi
- Rahastonhoitaja 200,-/ toimikausi
- Sihteeri 200,-/ toimikausi
- Vieraskortti (viite nro 1009) 10,-/ vieras, sisältäen mahdollisen vieraan
koiran.
 Isännän vastuulla on varmistaa, että vieraalla on voimassa oleva
metsästyskortti maksettuna sekä tarvittavat aseen hallussapitoluvat.
- Johtokunnan jäsenten matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma sellaisenaan.

9§ Tien sulkeminen kiinteistön 441-437-140-M601 alueella
Pasi laari luki johtokunnan toteamuksen asiasta (liite 8)

10§ Seuran puheenjohtajan valinta:
Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Jani Laari.

11§ Johtokunnan jäsenten valinta:
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja + 4 jäsentä.
Johtokunnan jäseniksi esitettiin ja kannatettiin alla olevia henkilöitä:
- Ilpo Inkilä
- Petri Inkilä
- Asko Laari
- Pasi Laari
- Aki Munne
- Anni Simola
Asiasta suoritettiin äänestys ja ääniä saivat:
- Petri Inkilä 19 ääntä
- Aki Munne 18
- Ilpo Inkilä 16
- Pasi Laari 16
- Asko Laari 8
- Anni Simola 7
Näin ollen johtokunnan jäseniksi vuodelle 2022 valittiin:
- Petri Inkilä
- Ilpo Inkilä
- Pasi laari
- Aki Munne.

12§ Toiminnan tarkastajien valinta:
Toiminnantarkastajiksi ja heille varahenkilöiksi vuodelle 2022 esitettiin ja
kannatettiin:
- Merja Hellen
- Petri Munne
- Anni Simola
- Pirjo Henttu
Asiasta suoritettiin äänestys ja ääniä saivat:
- Merja Hellen 20 ääntä
- Petri Munne 20
- Anni Simola 7
- Pirjo Henttu 0
Näin ollen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin:
- Merja Helle
- Petri Munne
Varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin:
- Anni Simola
- Pirjo Henttu

13§ Metsästyksen vartijoiden valinta:
Metsästyksen vartijoiksi vuodelle 2022 valittiin:
- Ilpo Inkilä
- Juhani Laari
- Harri Pienmunne
- Pekka Simola
- Esko Rötkö

14§ Edustajien valinta SML:n Kymen piirin ja Kymenläänin Kennelpiirin
vuosikokouksiin:
Valittiin Jani Laari seuran kokousedustajiksi edellä mainittujenpiirien
vuosikokouksiin 2022.
Tarvittaessa johtokunta nimeää varamiehen Jani Laarin estyessä.

15§ Jäsenhakemukset:
Valittiin seuran perhejäseniksi:
- Saku Laari
- Antti Laari
Valittiin seuran varsinaiseksi jäseneksi:
- Pentscho Popov
Edellä oleviin valintoihin liittyy 2 vuoden koeaika.

16§ Luumäen Rhy:n vuosikokous:
Palvelukeskus Mäntykodilla ti. 1.3.2022 klo 18.00.
Kokoukseen toivotaan mahdollisimman paljon seuran jäseniä.
Jäsen voi valtakirjalla edustaa viittä muuta yhdistyksen jäsentä.

17§ Hirven- ja suurpetojen metsästys metsästysvuodelle 2022 – 2023:
Hirven- ja valkohäntäpeuran metsästysluvat haetaan muiden
Luumäkeläisten metsästysseurojen kanssa yhteisluvassa mukana ollen.
Suurpetojen poikkeusluvat haetaan Keski-Kymen lupa-alueessa.

18§ Pilkki ja onkikilpailut:
Pilkkikilpailut Lennuksella (Kokkokalliolla) la. 19.3.2022 klo 9.00.
Onkikilpailut Lennuksella (Kokkokalliolla) la. 13.8.2022 klo 15.00.

19§ Kesäkokouksen ajankohta:
Päätettiin pitää kesäkokous majalla su.14.8.2022 klo 12.00.
19§ Seuran edustaja Rhy:n alueen ratatoimikuntaan:
Valittiin Pasi Laari seuran edustajaksi Rhy:n alueen ratatoimikuntaan vuodeksi 2022
.
20§ Muut esille tulleet asiat:
- Valittiin seuran SRVA yhteyshenkilöksi; 1. Mika Rötkö ja 2. Esa Lammi
- Luumäki, Munne, Toukosaari, 1:60 94,20 ha
pienpetojen metsästysoikeus on annettu Tuomas Niinimäelle ja Mika Rötkölle.
Munteen Metsästysseuran voimassa oleva metsästysvuokrasopimus koskee
hirvieläinten metsästystä tällä samalla tilalla.

21§ Kokouksen päätös:
Kokouksen puheenjohtaja Seppo Lahtela kiitti osanottajia
ja päätti kokouksen klo 17.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Lahtela           Pasi Laari
                                       Kokouksen puh.joht. Kokouksen siht.

                                       Tenho Hyypiä             Ilpo Inkilä
                                       Pöytäkirjan tark.         Pöytäkirjan tark.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua