rhy.fi
Metsästyssääntö
LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ
Munteen Metsästysseura ry.
Vahvistettu seuran kesäkokouksessa 14.8.2022
1§ YLEISTÄ
1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä
naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
2. Kaadettavaksi anottavien hirvieläinten lukumäärä sopeutetaan alueen
hirvieläinkannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän sekä LUKE:n
(Luonnonvarakeskus) suosituksiin.
3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seuran jäsenillä on
yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.
4. Seuran hirvieläinten metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan seuran
kesäkokouksessa.
2§ METSÄSTYSMAAT JA YHTEISTOIMINTA
1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta ja asianhoitajana
toimii seuran sihteeri.
2. Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on löydettävissä
Oma riista palvelussa. Lisäksi on huomioitava LIITE 2 maastojen käyttö
LMS/Viuhkolan kanssa.
3. Seura voi kuulua hirvieläinten metsästyksen yhteislupaan. Yhteislupaan
kuuluminen päätetään seuran yleisessä kokouksessa. Yhteisluvassa seuran
edustajana toimii jahtipäällikkö.
4. Kaikkien seuran jäsenten on luotava hyvää yhteistyötä seuran jäseniin sekä
maanomistajiin, naapuriseuroihin ja muihin sidosryhmiin.
5. Jahtipäällikkö hoitaa kaikkea virallista hirvieläinten jahteihin liittyvää
yhteistoimintaa (ml. neuvottelut, sopimukset) naapuriseurojen kanssa.
Jahtipäällikkö tekee myös ko. asioihin liittyvät päätökset.
3§ LUVALLISTEN HIRVIELÄINTEN LUPAHAKEMUKSET
1. Lupahakemusten tekemisestä vastaa seuran johtokunta. Kaadettavaksi
anottavien luvallisten hirvieläinten lukumäärän päättää johtokunta.
2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän,
luvanmyöntäjän ja mahdollisten yhteislupaosakkaiden kanssa seuran
jahtipäällikkö.
4§ OSALLISTUMISOIKEUS HIRVIELÄINTEN METSÄSTÄMISEEN
1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan ovat oikeutettuja kaikki seuran jäsenet, jotka
ovat täyttäneet 15 vuotta. Tätä nuorempi henkilö (seuran jäsenen lapsi) voi
osallistua jahtiin täysi-ikäisen valvonnassa ja vastuulla tätä ohjaavien lakien ja
asetusten mukaisesti. Valtakirjalla vahvistetulla maanomistajan edustajalla on
oikeus osallistua hirvijahtiin.
2. Ampujana tai muuten metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla
suoritettuna voimassa oleva ampumakoe ja muu lainmukainen varustus (luvat,
ase, patruunat ja vaatetus). Ampuja on velvollinen näyttämään voimassa olevan
metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen jahtipäällikölle.
5§ METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
1. Seuran hirvieläinten metsästyksen jahtipäällikön ja tarvittavan määrän
metsästyksen varajohtajia sekä muut hirvijahtiin tarvittavat toimihenkilöt valitsee
kesäkokous.
2. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan ohjeiden mukaisesti omariista
portaaliin.
6§ VASTUUT
1. Jokainen osallistuu metsästykseen omalla vastuullaan ja vastaa omasta
jahdinaikaisesta toimintakyvystään (esim. terveystilanne).
2. Jokaisen on perehdyttävä riittävällä tarkkuudella metsästyslakiin ja -asetuksiin
sekä turvallisuusohjeisiin, seuran sääntöihin ja tähän hirvieläinten
metsästyssääntöön liitteineen. Lisäksi on tutustuttava metsästäjän eettisiin
ohjeisiin ja hyviin metsästystapoihin, jotka Riistakeskus ja Metsästäjäliitto ovat
luoneet.
3. Metsästäjä vastaa itse lain ja asetusten mukaisista luvista, niiden
voimassaolosta ja varusteista. Luvat on pidettävä aina mukana jahdissa (aseen
hallussapitolupa, metsästyskortti ja ampumakoe).
4. Ampujana toimiva ei saa osallistua jahtiin päihdyttävien aineiden vaikutuksen
alaisena.
5. Ampujana toimivan jäsenen on pidettävä yllä hyvää ampumataitoa. Suositellaan
ennen hirvimetsästyksen alkua ammunnan harjoittelua 75 metrin matkalta
vapaalta kädeltä 4 laukausta paikallaan olevaan ja 6 laukausta liikkuvaan
hirvitauluun (4+6 ls.).
7§ METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT
1. Hirvieläinten jahdin aloittaminen päätetään seuran kesäkokouksessa.
2. Hirvieläinten metsästyspäiviä ovat pääsääntöisesti metsästyskauden
viikonvaihteet (la-su). Ensimmäisen jahtipäivän jälkeen jahtipäällikkö päättää
jatkossa toteutettavat hirvijahtipäivät ja ilmoittaa ne seuran WhatsApp ryhmässä.
3. Hirvenmetsästykseen osallistutaan seuran jahtipäällikön ilmoittamassa paikassa
laitamalla nimensä osallistujaluetteloon. Jahtipäällikkö toimittaa
osallistujaluettelot lihankäsittelyryhmän johtajalle lihanjaon perusteeksi.
4. Jahtipäällikkö päättää metsästykseen osallistuvalle henkilölle luvasta osallistua
jahtiin ilmoitettua aikaa myöhemmin sekä mahdollisesti lähteä jahdista erityisen
syyn johdosta sen ollessa vielä kesken.
5. Pieniä hirvieläimiä metsästetään kauden alusta lähtien kesäkokouksessa
päätetyn periaatteen mukaisesti (vahtiminen, yleinen jahti, maksut). Vahtimalla
metsästettäessä on metsästäjän huolehdittava: jahdista ilmoittaminen seuran
WhatsApp ryhmässä (aloittamien ja paikka + mahd saalis), käytettävissä oleva
lupamäärä, havainto-/saaliskirjaukset Oma riistaan ja turvallinen ampumasektori.
Tarvittaessa tehdään pienten hirvieläinten metsästykseen erillinen ohje, jonka
mukaan toimitaan.
6. Hirvijahdin maastojen käytöstä päättää jahtipäällikkö tarkoituksenmukaisimmalla
tavalla huomioiden käytössään olevat resurssit (ampujat, ajohenkilöstö, koirat).
7. Jos jahtipäällikkö on estynyt osallistumaan luvallisten hirvieläinten jahtiin, hän
määrää poissaolonsa ajaksi yhden metsästyksen varajohtajista
metsästyksenjohtajaksi.
8. Hirven metsästyksessä käytettävien koirien käytön periaatteet sovitaan syksyn
hirvipalaverissa kesäkokouksessa päätetyn linjauksen mukaisesti.
9. Johtokunta tekee hirvijahdin aikana hirvieläintilanteen välitarkastelun (KAS1
välitarkastelun jälkeen) alustavasti noin marraskuun puolivälissä. Tämän jälkeen
johtokunta päättää periaatteen hirvieläinten metsästyksen jatkamisesta sekä
lopettamisesta. Johtokunta vastaa hirvieläinten jahdin päätökseen liittyvistä
ilmoituksista.
8§ KAATAJAMÄÄRITYS
1. Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka todennäköisemmin on
ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman.
2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee jahtipäällikkö kuultuaan kaikkia
tapahtuman osapuolia.
9§ SAALIINJAKO
1. Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat
hirvenkaatajalle. Mahdollisten metsästysvieraiden osalta tämä sekä mahdollinen
muu saalisosuus päätetään ennakkoon johtokunnan toimesta.
2. Saaliinjako tapahtuu päiväkohtaisesti jahtiin osallistuvien henkilöiden kesken
tasaosuuksin. Seuran taloudenhoitaja ja lihankäsittelyryhmän johtaja esittävät
lihoista perittävän maksun jahtipäällikölle ja/tai seuran puheenjohtajalle
vahvistettavaksi. Sisäfileiden jako suoritetaan lihankäsittelyryhmän toimesta jahtiin
osallistuvien kesken erillisen vuoroluettelon mukaisesti, jäsenlista toimii pohjana
vuoroluettelolle.
3. Mahdolliset viikolla tapahtuvien jahtien saalit laitetaan seuraavan viikonlopun
jahtipäivän saaliiseen ja nämä lihaosuudet jaetaan ko. tapahtumiin osallistuvien
henkilöiden kesken tasaosuuksin. Tässä tapauksessa vain toiseen tapahtumaan
osallistuminen ei vaikuta vähentävästi lihaosuuden suuruuteen.
4. Jahtipäällikkö ilmoittaa seuran WhatsApp ryhmässä lihanjaon ajankohdan sekä
kulloinkin jaettavasta lihaosuudesta perittävän maksun. Maksu peritään lihanjaon
yhteydessä. Jäsenen ollessa estynyt hakemaan lihaosuuttaan ilmoitettuna
ajankohtana, hänen on itse huolehdittava lihanosuutensa noutaja sekä maksu.
10§ RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYDET
1. Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksessä tapahtuneista
metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille (esim. metsästyksen johtajan
määräysten rikkominen). Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista
säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvoitteista.
2. Seuran sääntöjen, tämän hirvieläinten metsästyssäännön ja hyvien
metsästystapojen rikkomisen käsittelevät metsästyksenjohtaja ja johtokunta
yhdessä nojautuen seuran kokousten päätöksiin. Johtokunta tuo tiedoksi
havaitsemiansa epäkohtia yleiselle kokoukselle.
11§ PEIJAISET
1. Peijaiset ovat pitkään jatkunut perinteinen tapa kiittää metsästysmaiden
maanomistajia seuran toimintamahdollisuuksista. Peijaisjuhlalla edistetään ja
lujitetaan seuran ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä
yhteistoimintaa.
2. Seura järjestää peijaiset yleisissä kokouksissa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.
12§ HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
1. Tähän vuosittain vahvistettavaan hirvieläinten metsästyssääntöön liitteineen on
jokaisen hirvijahtiin osallistuvan seuran jäsenen perehdyttävä sekä velvoitetaan
noudattamaan sitä.
2. Tämä metsästyssääntö on seuran jäsenten nähtävillä metsästysmajan
ilmoitustaululla ja seuran kotisivuilla.
Liitteet:
LIITE 1: OHJEITA MMS:n HIRVENMETSÄSTÄJILLE MUKAVAAN JA TURVALLISEEN
JAHTIPÄIVÄÄN
LIITE 2: SOVITTU MAASTOJEN KÄYTTÖ LMS/VIUHKOLAN KANSSA
LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEEN
LIITE 3: MMS:n VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYSOHJE 2022
Johtokunta

LIITE1
OHJEITA MMS:n HIRVENMETSÄSTÄJILLE MUKAVAAN JA
TURVALLISEEN JAHTIPÄIVÄÄN

A. YLEISOHJEITA TOIMENPITEISTÄ ENNEN JAHTIA
1. Tarkista, että
- ase ja tähtäimet ovat moitteettomassa kunnossa (ampumaradalla harjoittelu!)
- patruunat täyttävät annetut määräykset
2. Huolehdi, että vaatetuksesi on määräysten mukainen (oranssi tai oranssinpunainen päähine tai
päähineen suojus ja liivi tai takki 2/3-osaa.)
3. Tarkista, että mukanasi on voimassa oleva metsästyskortti sekä ampumakoetodistus, jotka näytät
metsästyksen johtajalle. Lisäksi tarvitset aseen hallussapitoluvan sekä mahd. muut tarvittavat
varusteet esim. matkapuhelin, VHF-radiopuhelin, puukko, kompassi jne.
4. Mahdollisesti Oma riista mobiilisovellus ladattu älypuhelimeen. Tämä mahdollistaa maastossa
havaintojen ja kaatojen ilmoittamisen Oma Riista järjestelmään. Lisäksi kannattaa 112 Suomi
mobiilisovellus olla ladattu hätätilanteita varten.

B. OHJEITA AMPUJILLE (PASSIMIEHILLE)
1. Kuuntele huolellisesti metsästyksen johtajan antamat ohjeet ja määräykset ennen jahdin
alkamista. Kysy, jos joku asia jää epäselväksi.
2. Alkoholi ei kuulu metsästämiseen. Kaatoryyppy on osa metsästyksen kulttuuria ja on
hyväksyttävää samoin kuin olut makkaran kanssa tulilla. Päihtyminen ja aseet eivät kuulu yhteen.
3. Ajoneuvossa ase kuljetetaan asepussissa (lukko auki ja lipas irti).
4. Passipaikalle tultuasi muista turvallisuusnäkökohdat. Selvitä itsellesi:
- sallitut ja kielletyt ampumasuunnat
- naapuripassien sijainti, passilinja ja ajon tulosuunta
5. Aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikalla.
- lataa ase vasta passipaikalle saavuttuasi
- poista patruunat aseesta lähtiessäsi passipaikalta
6. Arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuihin ampumasuuntiin, jolloin ratkaisun tekeminen
ampumatilanteessa on helpompaa.
7. Pysy ääneti paikallasi. Kuuntele ja katsele, hirvikin tekee niin.
- älä ilmaise hirvelle sijaintiasi
8. Ampuminen ajoketjun suuntaan on sallittua ainoastaan siihen saakka, kunnes ajoketju on
varmuuslinjan takapuolella. Koiran haukulle saa mennä siten kuin metsästyksen johtaja on
määrännyt.
9. Ampuminen tapahtuu aina omalla vastuullasi. Ampua ei saa, jos vähänkin epäilee sen
aiheuttavan turvallisuusriskin.
10. Pysy ehdottomasti määrätyllä passipaikalla poistumalla passista kesken ajon vaarannat itsesi ja
toisten turvallisuuden. Metsästyksenjohtajat ilmoittavat radiopuhelimella ajon päättymisestä.
C. HIRVEN AMPUMINEN
1. Ammu vain sellaista hirveä, mitä kaatolupa edellyttää ja mistä jahtipuhuttelussa on sovittu.
- hirvinaarasta, jota vasa seuraa, ei saa ampua
2. Toimi ampumatilanteessa niin kuin olet etukäteen suunnitellut muistaen turvalliset
ampumasektorit
- ammu vasta sitten, kun olet varma hyvän osuman saamisesta, matka on sopiva eikä
välimaastossa ole esteitä. Jos vähänkin epäröit ja tuntuu epävarmalta, jätä ampumatta
(uusi parempi tilaisuus tulee kyllä, jos Tapio niin tahtoo).
3. Pane tarkoin merkille hirven sijainti ja käyttäytyminen laukaisuhetkellä.
4. Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä kaatolaukauksena (osumana), kunnes asia on
selvitetty. Ammu uusi laukaus, jos se on tarpeellista ja mahdollista turvallinen ampumasektori
huomioiden.
5. Ilmoita radiopuhelimella missä, mitä olet ampunut sekä hirven käyttäytyminen ampumisen
jälkeen.
6. Kaadolle mennään siten kuin metsästyksen johtaja on siitä määrännyt.
7. Haavoittunutta hirveä ei saa lähteä yksin seuraamaan. Jahdin johtaja määrää, miten sellaisessa
tapauksessa menetellään.
D. OHJEITA AJOMIEHILLE
1. Kuuntele huolellisesti metsästyksen johtajan antamat ohjeet ja määräykset ennen jahdin
alkamista. Kysy, jos joku asia jää epäselväksi.
2. Muista, että olet mukana "leikissä", jota pelataan kovin panoksin ja lain määräämin säännöin.
3. Ajomiehet eivät saa ampua.
4. Noudata niitä ohjeita, joita metsästyksen johtaja ja ajoketjun johtajat antavat.
5. Toista annetut merkit arkailematta, edesauttaa merkittävästi ajon onnistumista.
6. Pyri säilyttämään oikea suunta ja nopeus tarkkailemalla ja pitämällä yhteyttä vierustoveriin.
7. Kulje maastossa tarkkaillen kaikkia hirvien jättämiä jälkiä, havainnoistasi voi olla merkittävä apu
jahdin jatkamislle.
8. Suorita "ajo" loppuun ja siirry vasta sen jälkeen kokoontumispaikalle.

 OHJEITA AJOMIEHILLE

  1. Kuuntele huolellisesti metsästyksen johtajan antamat ohjeet ja määräykset ennen jahdin alkamista. Kysy, jos joku asia jää epäselväksi.
  1. Muista, että olet mukana "leikissä", jota pelataan kovin panoksin ja lain määräämin säännöin.
  2. Ajomiehet eivät saa ampua.
  3. Noudata niitä ohjeita, joita metsästyksen johtaja ja ajoketjun johtajat antavat.
  4. Toista annetut merkit arkailematta, edesauttaa merkittävästi ajon onnistumista.
  5. Pyri säilyttämään oikea suunta ja nopeus tarkkailemalla ja pitämällä yhteyttä vierustoveriin.
  6. Kulje maastossa tarkkaillen kaikkia hirvien jättämiä jälkiä, havainnoistasi voi olla merkittävä apu jahdin jatkamislle.
  7. Suorita "ajo" loppuun ja siirry vasta sen jälkeen kokoontumispaikalle.

LIITE 2
MUNTEEN METSÄSTYSSEURAN JA LMS/VIUHKOLAN HIRVIRYHMÄN RAJA-/VAIHTOMAA PALAVERI
30.8.2022
SOVITUT ASIAT:
1. SOVITUT RAJALINJAT LUVANVARAISILLE HIRVIELÄIMILLE KÄYTÄNNÖN METSÄSTÄMISEEN
- kartassa sinisellä merkattu tielinja Pyöriä – Rautmullanmäki
o Torkkelinkangas – Rautmullanmäki on Viukolan hirviryhmän aluetta (kartassa punainen
väri)
- kartassa sinisellä merkattu tielinja Viuhkolan tie – Vatmetsänvieru
o Vatmetsänvieru on Munteen aluetta (kartassa vihreä väri)
- kartassa sinisellä merkattu tielinja Joentaus – Matlahti - Virmojärvi
o Kivelä – Mölänniitty – Suokanta on Viuhkolan aluetta (kartassa punainen väri)
o Vuorensolanmäki – Kaltavierunmäki on Munteen aluetta (kartassa vihreä väri)
- kartassa sinisellä merkattu sähkölinja Siliävuoren eteläpää – Suuri Höytiö
o Siliävuori on Munteen aluetta (kartassa vihreä väri)
2. SOVITTU YHTEISKÄYTTÖALUE VUOROVIIKOIN LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN KÄYTÄNNÖN
METSÄSTÄMISEEN
- kartassa sinisellä katkoviivalla merkattu teiden välissä oleva Uutela – Viuhkola välinen alue
o alueen käyttö on viikoittain aina kokonaan toisen käytössä, jolloin toinen osapuoli
rauhoittaa alueella olevan omanpuolen käytön
o vuoroviikot sovittiin neljälle ensimmäiselle viikolle hirvijahdin aloituksesta
 Munteen viikot ovat 42, 44 sekä päivä 26.10
 Viuhkolan viikot ovat 41, 43 ja pl. päivä 26.10
o näiden viikkojen jälkeen alueen käytöstä sovitaan erikseen
Lisäksi sovittiin, että toisen osapuolen lopetettua käytännön hirvieläinten metsästäminen vaihtomaat sekä
yhteiskäyttömaa vapautuvat toisen käyttöön.
Muun riistan metsästys tapahtuu omilla alueilla kuten kaikkien koirien harjoittaminen. Hirvikoirien
harjoittamisessa koiran siirryttyä hirven perässä toisen alueelle molemmat suhtautuvat myönteisesti,
ilmoitus alueen jahtipäällikölle.
Asiaa hoitavat seurojen jahtipäälliköt.

LIITE 3
MMS:N VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYSOHJE 2022
Yhteislupa on alustavasti ohjeistanut metsästyksen seuraavasti:
- 4 lupaa käytettävissä 1.11.2022 asti ja sen jälkeen loput
- jokainen metsästäjä on velvollinen seuraamaan lupatilanteen oma riistassa ennen jahtiin
lähtöä
- yhteisluvanhaltijalle heti ilmoitus kaadon tapahduttua
- viimeisten 4 luvan osalta on lupa pyydettävä yhteisluvanhaltijalta puhelimitse
- yhteisluvanhaltijana on Antti Mönkkönen p. 045 1119143
Kesäkokouksessa 14.8.2022 päätettiin seuran toimesta rajoittaa edellä olevaa yhteisluvan metsästysohjetta
seuraavasti:
- 1.9.2022 – 1.10.2022 on mahdollista metsästää 1 peura
- 1.10.2022 jälkeen alueellansa tapahtuvan metsästyksen jatkamisesta päättää
johtokunta, tästä tiedotetaan erikseen.
Johtokunta on laatinut valkohäntäpeuran metsästämiseen menettelytapaohjeen, joka on lähetetty Oma
riistassa oleville seuran henkilöille.
Munteen metsästysseuran menettelytapaohje valkohäntäpeuran metsästykseen:
1. Ennen jahtiin lähtöä tarkasta oma riista palvelusta, että valkohäntäpeuran lupa on käytettävissä yllä
mainittujen periaatteiden mukaisesti.
2. Ilmoita seuran WhatsApp ryhmässä jahtiin meno esim. Peurakytis Neuvonen (näin jahtipäällikkö
saa tiedon metsästämisestä sekä muut tietävät mitä ko. alueella tapahtuu).
3. Tee mahdolliset peurahavainnot oma riista palveluun ohjeistuksen mukaisesti, Peurahavaintojen
keruu 24.8.2021 – Riistainfo
4. Mahdollisen kaadon tapahtuessa ilmoita siitä seuran WhatsApp ryhmässä sekä soittamalla
yhteisluvanhaltijalle Antti Mönkköselle p. 045 1119143. Yhteisluvanhaltija lisää sitten luvan
seuralle, jonka jälkeen metsästäjä pääsee merkkaamaan kaadon oma riista palveluun (muista
merkata myös havainto kaadosta).
5. Maksa seuran tilille vasasta 80 eur, aikuisesta 150 eur
Muista peurankin osalta valikoivan metsästyksen periaatteet sekä huomioi riistakanta! Ota tarvittaessa
yhteys jahtipäällikköön, jos tarvitset lisäneuvoja.
Hyvää ja nautinnollista metsästystä!
Johtokunta

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua