rhy.fi
Seuran säännöt
MUNTEEN METSÄSTYSSEURA ry:n SÄÄNNÖT
1.käsittely 14.8.2011
2. käsittely 12.2.2012


Yhdistyksen nimi: Munteen Metsästysseura ry.
Kotipaikka (= kotikunta): Luumäki
Yhdistys on perustettu maaliskuun 13 pnä, 1958 ja siitä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on Suomi
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry: n sekä Suomen Kennelliiton Kymen Kennelpiiri
ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa.

3 §
SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura
voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa
9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;

4 §
SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä maanomistajan joka vuokraa
metsästysoikeuden tai henkilön joka on perehtynyt ja joka sitoutuu noudattamaan seuran, Suomen
Metsästäjäliiton ja Suomen Kennelliiton sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä
koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Maistaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä luopunut maanomistaja säilyttää jäsenyytensä.
Seuran varsinaisena jäsenenä olevan maanomistajajäsenen kotona asuvan perheenjäsenen seuran
kokous voi hyväksyä seuran perhejäseneksi, perhejäsenen muuttaessa pois kotoa hän voi anoa
seuran varsinaiseksi jäseneksi.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5 §
JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran
sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun loppuun
mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain päättää.
Jäsenmaksua ei peritä varsinaisena jäsenenä olevalta maanomistajajäseneltä.
Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää seuran talvikokous.
Maanomistajan perheenjäsenen liittymismaksu on ¼ varsinaisen jäsenen liittymismaksusta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6 §
SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §
SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa,
jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

8 §
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- helmikuussa ja
kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7
päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.


TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali,
8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali
alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kaikkien jäsenten osalta sekä päätetään
jäsenten vieraiden vierasmaksujen suuruus,
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:lle ja Suomen Kennelliiton Kymen
kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä,
17) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet
18) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

10 §
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja
koejäsenet. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen
pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä
sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella - ja
perhejäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista
koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.
Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikko ennen
talvikokousta.

15 §
SEURAN JOHTOKUNTA
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja vuodeksi valitut 4 -- 6 jäsentä.
Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin
ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta,
milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa.

18 §
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille
määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:n, Suomen Kennelliiton ja Kymen
Kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) käsittelee mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista
huomionosoituksista;
15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (=
Suomen Metsästysmuseo).
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen
Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:lle ja Suomen Kennelliiton Kymen Kennelpiiri ry:lle

21 §
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua